Legionella Wetgeving

Wanneer bent u verplicht om legionella beheersmaatregelen te nemen?

Veel bedrijven en instellingen hebben een waterleiding die door meerdere mensen wordt gebruikt (collectieve installatie). In dat geval is de eigenaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten.

Zorgplicht voor deugdelijk leidingwater

De eigenaar van een bedrijf of instelling met een collectieve installatie heeft een ‘zorgplicht voor deugdelijk leidingwater’. Dit houdt in dat de gezondheid van de gebruikers niet in gevaar mag komen, als de kwaliteit van het leidingwater slechter wordt door de installatie.

Strengere regels voor risicolocaties

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strengere regels voor legionellapreventie. Dit zijn bijvoorbeeld locaties waar regelmatig mensen komen met een verminderd afweersysteem. Voorbeelden van deze ‘prioritaire instellingen’ zijn een ziekenhuis en een verzorgingstehuis, maar ook een hotel, camping, jachthaven, wegrestaurant of truckstop met een openbare douche.

Prioritaire instellingen

In hoofdstuk 4 (artikel 35 t/m 44) van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater zijn regels opgenomen met betrekking tot de preventie van legionella in drink- en warm tapwater.

De regels richten zich tot eigenaren een aantal groepen collectieve drinkwaterinstallaties, voor zover zich daar aërosolvormende tappunten in bevinden, en tot eigenaren van wijkwarmtapwatervoorzieningen.

Bij de eerste groep gaat het om de volgende groepen:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • verblijfaccommodaties
 • asielzoekerscentra
 • penitentiaire inrichtingen
 • badinrichtingen
 • kampeerterreinen
 • jachthavens
 • truckstops

Voor bepaalde categorieën ziekenhuizen worden alle tappunten als aërosolvormend beschouwd.
Alle installaties in bovengenoemde categorieën worden gezamenlijk ook wel “prioritaire installaties” genoemd.

Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties

De volgende verplichtingen gelden voor eigenaren van prioritiare installaties:

 • Opstellen risicoanalyse en beheersplan
 • Zorgen dat het drinkwater aan de norm voldoet
 • Periodiek onderzoeken waterkwaliteit op vastgesteld aantal tappunten (nemen en analyseren van legionellamonsters overeenkomstig NEN 6265)
 • Uitvoeren maatregelen en controles conform beheersplan
 • Bijhouden logboek van uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken
 • Bij risico’s/normoverschrijding de toezichthouder informeren en eventueel acties nemen
 • Bij risico’s/normoverschrijding eventueel verbruikers informeren en adviseren.

Monstername en Analyse legionellamonsters

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bepaalt in artikel 7, lid 1, dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moet plaatsvinden overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.

In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn. Gijsen advies werkt hiervoor samen met een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Advies nodig?

Wilt u als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verzekerd zijn van een deskundig advies over uw legionella-verplichtingen? Gijsen Advies is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn “Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties” (BRL 6010).

Voor eigenaren van prioritaire installaties geldt, met ingang van de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit per 1 juli 2011, de wettelijke verplichting om de legionella-risicoanalyse uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf; dat geldt ook voor het eventueel op basis van de risicoanalyse op te stellen beheersplan.